یورو

EUR = 1.02 USD
+0.001514 (+0.15%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

پونډ واقعی

GBP = 1.21 USD
+0.006739 (+0.56%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

ین

JPY = 0.007428 USD
-0.000049820208050061 (-0.67%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

يوانه

CNY = 0.15 USD
+0.000469 (+0.32%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي