یورو

EUR = 1.19 USD
-0.007799 (-0.65%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

پونډ واقعی

GBP = 1.39 USD
-0.005165 (-0.37%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

ین

JPY = 0.009069 USD
+0.000039311419859363 (+0.44%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

يوانه

CNY = 0.16 USD
-0.001227 (-0.78%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي