یورو

EUR = 1.07 USD
+0.004817 (+0.45%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

پونډ واقعی

GBP = 1.25 USD
+0.010143 (+0.82%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

ین

JPY = 0.00646 USD
-0.0000023795085794332 (-0.04%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

يوانه

CNY = 0.14 USD
-0.000015243094947104 (-0.01%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي