یورو

EUR = 1.11 USD
-0.003175 (-0.29%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

پونډ واقعی

GBP = 1.23 USD
+0.001233 (+0.1%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي

ین

JPY = 0.009276 USD
-0.000052781295230548 (-0.57%)
پرون د تبادلې کچه بدلوي